Các bài kiểm tra Mắt

Hộp nào có màu
sắc bất thường?
 
 
 
 
Điểm
0
Các lỗi
0
15
Điểm: 0
Các lỗi: 0
Kết quả tốt nhất: 0

Hộp
nào có màu sắc bất thường?

CÁC MỨC ĐỘ – Bạn có thị lực của con vật nào?

con dơi
0-4

chuột chũi
5-9

con chó
10-14

con mèo
15-19

con hổ
20-24

diều hâu
25-29


Kiểm tra sắc giác của bạn

1. Bấm vào hộp mà có màu sắc khác thường với những hộp còn lại.

2. Bài kiểm tra bắt đầu khi bạn bấm vào hộp đầu tiên

3. Bạn có 15 giây để trả lời vào mỗi ô

4. Khi bạn bấm sai một hộp bạn sẽ mất 3 giây.mua_wit